“ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมวิชาการที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความยั่งยืนในประเทศไทย”

โครงการ

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร พมส. ลงพื้นที่ร่วมสะท้อนผลการเรียนรู้การจัดทำข้อมูลเมือง และสะท้อนผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ ระบบแพลตฟอร์มฐานข้อมูลเมืองกับทต.หนองม่วง ทม.ตาคลี ทน.นครสวรรค์ ทต.ลาดยาว และทต.คลองลานพัฒนา

ผอ. ศูนย์ OPSCD ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลสนับสนุนในการรับการประเมินโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี 2566 ระดับชาติ ให้กับทีมธุรกิจ SUPANNIKA COSMETICS วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรม

หลักสูตร พมส. ลงพื้นที่ภาคเหนือ ประชุมติดตามการจัดทำรายงานการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาเมืองของเทศบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง เทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน

บพท. หนุนภาคีขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) ปั้นผู้บริหารท้องถิ่นสู่นักพัฒนาเมืองมืออาชีพ กับหลักสูตร พมส.3

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดตัวหลักสูตร “นักพัฒนาเมืองระดับสูง รุ่น 3” เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) ให้กับผู้นำทั่วประเทศ หวังปั้นผู้บริหารท้องถิ่นสู่นักพัฒนาเมืองมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมยกระดับ อบจ.สู่กลไกการเติบโตใหม่ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

เทศบาลตำบลแวงน้อย จ.ขอนแก่น และโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นฯ ร่วมประชุมวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อม ก่อนลงนามในสัญญาพลิกโฉมเทศบาลให้เข้าสู่เทศบาลดิจิทัล

เทศบาลตำบลแวงน้อย จ.ขอนแก่น และโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ โดย มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และศักยภาพความพร้อม ก่อนลงนามในสัญญาพลิกโฉมเทศบาลให้เข้าสู่เทศบาลดิจิทัล

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ นักวิจัยประจำศูนย์ OPSCD COLA KKU เป็นผู้แทน บพท.เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ IRURP 2023

ผู้อำนวยการหน่วย บพท. มอบหมาย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ นักวิจัยประจำศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติและร่วมยินดีในงานแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics (IRURP) Symposium 2023

กิจกรรมการทำงานร่วมกับศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 5 แขวงภาคเหนือของ สปป.ลาว

กิจกรรมการทำงานร่วมกับศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 5 แขวงภาคเหนือของ สปป.ลาว ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปฏิทินกิจกรรม


เราในสื่อมวลชน

จดหมายข่าว

ผอ. ศูนย์ OPSCD ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลสนับสนุนในการรับการประเมินโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี 2566 ระดับชาติ ให้กับทีมธุรกิจ SUPANNIKA COSMETICS วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

องค์ความรู้