วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมวิชาการที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความยั่งยืนในประเทศไทย”

พันธกิจ

 1. จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ตัวแบบ แนวทาง และบทเรียนการพัฒนาเมืองของต่างประเทศและของประเทศไทย เผยแพร่และถ่ายทอดให้กับนักศึกษา ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
 2. พัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น (workshop) หลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree) ด้านการจัดการและการพัฒนาเมือง เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐในหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อาจารย์ และนักวิจัยทั่วไปที่สนใจศึกษาเรียนรู้ด้านการพัฒนาเมืองในประเทศไทย
 3. ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมือง มุ่งเน้นการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี สนับสนุนการวิจัย และบริการวิชาการหลัก ได้แก่
  • การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city development)  
  • การจัดการภาครัฐดิจิทัล (digital governance)
  • การพัฒนาระบบให้บริการสาธารณะอิเล็กทรอนิกส์ (E-service system)
  •  การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการพัฒนาเมือง (enterprise architecture for city development)
  •  การประกอบกิจการเพื่อสังคมสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (social enterprise for smart city development)  
  • การระดมทุนรูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (new fund-raising approach for smart city development) เช่น CIO, Crowdfunding เป็นต้น
  • การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (strategic planning for smart city development)
  • การจัดการเมืองแบบเครือข่ายความร่วมมือ (collaborative urban management)
  • กระบวนการสานเสวนาเพื่อการวางแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (dialogue for collaborative planning)
  • การทดสอบแนวความคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Testbed: SCT) ก่อนนำไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองจริง