โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารงานภายในศูนย์ ฯ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (Chief Executive Officer: CEO) ผู้จัดการสูงสุดฝ่ายงานการตลาด (Chief Marketing Officer: CMO) ผู้จัดการสูงสุดฝ่ายงานเทคโนโลยี (Chief Technology Officer: CTO) ผู้จัดการสูงสุดฝ่ายงานการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) และผู้จัดการสูงสุดฝ่ายงานกิจการทั่วไป (Chief Operational Officer: COO) โดยมีเครือข่ายคณะทำงานที่ประกอบด้วยศูนย์วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เครือข่ายพันธมิตรพัฒนาเมือง (CDA) ซึ่งมีเครือข่ายประกอบด้วยสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ได้แก่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยบูรพา เครือข่ายบริษัทพัฒนาเมือง 22 เมืองทั่วประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และสมาคมการผังเมืองแห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฎในแผนภาพด้านล่าง