โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban Systems Management in Thailand)

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนิน “โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban Systems Management in Thailand)” ที่ดำเนินการ ณ เทศบาลนครขอนแก่น วัตถุประสงค์ของโครงการคือ ส่งเสริมและพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ โดยโครงการได้ทำการประเมินข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ของเทศบาลนครขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2556-2560 และคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2573 รวมถึงดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างโครงการ เทศบาลและภาคส่วนต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อกำหนดมาตรการคาร์บอนต่ำ จำนวน 16 มาตรการ

          โครงการคาร์บอนต่ำสาธิตของเทศบาลนครขอนแก่น มีการดำเนินการทั้งหมด 6 โครงการ
(5 โครงการ และ 1 การศึกษา) ผ่านกระบวนการหารือและสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับทุกภาคส่วน ได้แก่ เทศบาล ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้รับทราบถึงข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง และเป็นการตัดสินใจที่มาจากความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง จนนำไปสู่โครงการคาร์บอนต่ำสาธิตที่มุ่งเน้นการจัดการขยะทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การหันมาใช้พลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ และการจัดการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ การดำเนินโครงการนี้ ยังก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่างๆ ในด้านของความตระหนักและตื่นรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการสนับสนุนหลักการจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (TGO) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Development Programme (UNDP) โครงการจึงสามารถจัดหาสนับสนุนเครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับบริหารจัดการขยะ รวมไปถึงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่หลายภาคส่วนของเทศบาลนครขอนแก่น ให้มีศักยภาพเพียงพอ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

          การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเมืองของเทศบาล ที่จะส่งเสริมให้เทศบาลนครขอนแก่นเป็นเมืองคาร์บอนต่ำในอนาคต หนุนเสริมให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG Goals) ในมิติต่าง ๆ ถึง 14 มิติ รวมถึงมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ NDC (Nationally Determined Contribution) โดยมีแผนการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่การเป็นเทศบาลนครขอนแก่นอัจฉริยะ พร้อมนำไปสู่การเป็น “นครสีเขียวและมลภาวะต่ำ (Low carbon city)”

โบรชัวร์สรุป “โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban Systems Management in Thailand)” ที่ดำเนินการ ณ เทศบาลนครขอนแก่น

ชุดจัดการองค์ความรู้ โครงการ “พัฒนาเมืองคาร์บอนตํ่าผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน

Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban System Management in Thailand

โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำฯ (LCC Project) ได้จัดทำเอกสารต่าง ๆ จากการดำเนินงานโครงการ ไม่ว่าจะเป็น รายงานสรุปโครงการ รายงานการดำเนินงานโครงการคาร์บอนต่ำสาธิตในเทศบาลต่าง ๆ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก การวางแผนเมืองคาร์บอนต่ำ รวมถึงคู่มือต่างๆ จำนวน 24 รายการ พร้อมโบรชัวร์สรุปโครงการ โดยท่านสามารถ download ได้จาก QR Code ตามเอกสารแนบ หรือจาก Link นี้ได้เลย https://drive.google.com/drive/folders/1n48W8rmD8uaJZbscWuDR0INte1p1Ypim