วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เป็นหน่วยงานภายในสังกัดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทหน่วยงานที่จัดตั้งตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์
  2. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) และด้านการจัดการภาครัฐดิจิทัล (digital governance) ของประเทศไทย
  3. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการสำหรับให้บริการวิชาการและฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) และการจัดการภาครัฐดิจิทัล (digital governance)
  4. เพื่อเป็นศูนย์การทดสอบเทคโนโลยีและแนวความคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Testbed: SCT) ก่อนนำไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองจริง
  5. เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับเมือง จังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และแนวทางการจัดหาทุนดำเนินการพัฒนาเมือง
  6. เป็นแหล่งรายได้ให้กับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น