OPSCD ร่วมงาน Rights of the voiceless (ไร้เสียงไม่ไร้สิทธิ์) จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการวิจัยสานมิตรภาพพัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัด ตามแนวถนนมิตรภาพฯ

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPSCD) ร่วมงาน Rightsof the voiceless (ไร้เสียงไม่ไร้สิทธิ์) จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการวิจัยสานมิตรภาพพัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัด ตามแนวถนนมิตรภาพและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากการดำเนินงานโครงการวิจัยสานมิตรภาพพัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัด ตามแนวถนนมิตรภาพและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดงาน Rights of the voiceless (ไร้เสียงไม่ไร้สิทธิ์) จังหวัดขอนแก่น ขึ้นในวันพุธ ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สวนรัชดานุสรณ์เทศบาลนครขอนแก่น เริ่มด้วยการกล่าวรายงาน โครงการฯ โดย นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขาธิการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า และได้รับเกียรติจากนางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และนาย ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้เกียรติร่วมกล่าวแสดงเจตณารมณ์สนับสนุนกลุ่มคนเปราะบาง โอกาสและพื้นที่คนเปราะบาง ของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีนายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) กับการส่งเสริมความมั่นคงของคนจน พร้อมกันด้วยกับ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPSCD) และในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ให้เกียรติกล่าวนำกิจกรรม Rights of the voiceless ในครั้งนี้ โดยมีสาระโดยสังเขปคือสิ่งที่คนขอนแก่นมีมากกว่าผู้อื่นผู้ใด คือความร่วมมือ ร่วมขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ถ้าหากมีพื้นที่ส่วนกลางที่คนจะมานั่งคุยกัน และสะท้อนสิ่งที่เห็นเป็นอยากจะได้ Voice ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่มีใครได้ยิน แต่พื้นที่สาธารณะ Voice ที่มีคนได้ยิน เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องกาารของประชาชน มีเสียงคนพูดต้องมีคนได้ยินและร่วมปฎิบัติร่วมกันต่อไป