การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับต่ำกว่ากรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจ อำเภอ)

(Integrity and Transparency Assessment of Public Service: ITAP)