บพท.หนุนท้องถิ่นพัฒนาพื้นที่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

บพท.หนุน “นักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.)” จัดสัมมนาวิชาการ “ก้าวสู่ท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและน่าอยู่” โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่น 55 เทศบาลเด่น ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เผยแพร่ในhttps://mgronline.com/local/detail/9660000084741