Webmaster Website

19 Jan 2564

OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของช่องทาง “tyintegrity ให้คำปรึกษาออนไลน์” โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และนักเรียน ในยุค Covid19

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPS…

Webmaster Website

13 Jan 2564

OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ บทบาทของสถานศึกษากับการพัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทย

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPS…

Webmaster Website

13 Jan 2564

Webmaster Website

26 Dec 2563
1 65 66