OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของช่องทาง “tyintegrity ให้คำปรึกษาออนไลน์” โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และนักเรียน ในยุค Covid19

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ โครงการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และ การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เปิดช่องทาง “tyintegrity ให้คำปรึกษาออนไลน์” ด้วยระบบ Zoom Could Meeting กับคณะนักวิจัย

จากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือCOVID-19 ทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3,000 แห่ง เกิดความวิตกกังวล ในการขับเคลื่อนบทบาทของสถานศึกษากับการประเมินพฤติกรรมและประเมินผลผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แต่ทว่าทีมที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากที่สุดแล้ว ในวันนี้ 12 มกราคม 2564 จึงถือเป็นวันแรกของการเปิดตัว ช่องทาง “tyintegrity ให้คำปรึกษาออนไลน์”

โดยช่องทางดังกล่าวเป็นการให้บริการของแพลตฟอร์มที่นำเทคโนโลยี Teleconsult มาเป็นช่องทางให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความกังวลในการใช้งานระบบ Thai Youth Integrity เพื่อประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้เข้าถึงคำแนะนำของนักวิจัย ในการใช้งานระบบอย่างถูกต้อง อาทิ การใช้งานระบบ Thai Youth Integrity องค์ประกอบสำคัญและโครงสร้างการใช้งานของระบบ  วิธีใช้งานระบบ  การเข้าระบบ การประเมิน การบันทึก การวิเคราะห์ผล และการออกรายงาน ฯลฯ เป็นต้น โดยมี นักวิจัยที่เสามารถขอรับคำปรึกษาผ่าน Zoom Could Meeting  โดยการ Voice Call หรือ Video Call ได้แบบ Real Time หรือช่องทาง Chat ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง สะดวก รวดเร็ว ทันท่วงที  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมือนอยู่ใกล้นักวิจัย โดยติดต่อใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป อนึ่ง รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ช่องทาง “tyintegrity ให้คำปรึกษาออนไลน์” การพูดคุยออนไลน์ ด้วยระบบ: Zoom Could Meeting ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2564 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30-16.30น. ที่ https://tyintegrity.org/public/question