OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ ทีมที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยฯ นำเสนอประเด็นในการประเมิน ต่อที่ประชุมประชุมคณะอนุกรมการดำเนินงานตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยฯ นำทีมนำเสนอประเด็นในการประเมินผลพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและยาวชนไทย : ความหมายเชิงทฤษฎี หลักการ คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ การวัดและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และวิธีดำเนินการวิจัย ต่อประธานคณะอนุกรรมการ ท่านอุทิศ บัวศรี และคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สำนักงาน ปปช.

Web Admin

24 Dec 2563

OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือลงพื้นที่จริงทดลองใช้ระบบประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม TYIntegrityProject

ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือ นำโดย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ลงพื้นที่จริงทดลองใช้ระบบประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม TYIntegrityProject เพื่อหาจุดปรับปรุงแก้ไข ที่จะนำไปสู่การประเมินรอบด้าน 360 องศา ทั้งตนเอง ครูผู้สอน เพื่อน และผู้ปกครอง ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

Web Admin

24 Dec 2563

OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของขอนแก่นเคลื่อนไปข้างหน้า Khonkaen Model Resilience Model After Covid 19

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เชิญผู้บริหาร และนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Operations and Promotion Center for Livable Smart City Development (OPSCD) ร่วมนำเสนอ “ขอนแก่นเคลื่อนไปข้างหน้า Khonkaen Model Resilience Model After Covid 19” พร้อมเปิดตัวหนังสือที่ถอดจากประสบการณ์การทำงานของทีม

Web Admin

22 Dec 2563
1 2 5