OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือลงพื้นที่จริงทดลองใช้ระบบประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม TYIntegrityProject

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและ เยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำเครื่องมือสำหรับการประเมินผลพฤติกรรมเด็กและ เยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และเครื่องมือสำหรับการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เกิดประสิทธิภาพของระบบตามโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ตามโครงการ ผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรฯ เพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา ในที่ 22 ธันวาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือของทีม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส และทีมผู้ช่วยนักวิจัย จึงได้ดำเนินการทดลองใช้ระบบในการดำเนินการตามโครงการ ประเมินเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตฯ ผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม หรือ TYIntegrityProject เพื่อสนับสนุนให้ระบบมีประสิทธิภาพ พร้อมหาจุดปรับปรุงแก้ไข ที่จะนำไปสู่การประเมินรอบด้าน 360 องศา ทั้งตนเอง ครูผู้สอน เพื่อน และผู้ปกครอง ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด