คู่มือเพื่อการสร้างกระบวนการพัฒนาเมือง: บทเรียนจากขอนแก่น

คู่มือเพื่อการสร้างกระบวนการพัฒนาเมือง: บทเรียนจากขอนแก่น

(Handbook of Building the Process of Urban Development: Lessons Learned from the
Khon Kaen City)

จัดพิมพ์โดย โครงการวางแผนกลยุทธ์ในการนํานโยบายการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ
ไปสู่การปฏิบัติ: การถอดบทเรียน การประเมิน การตรวจสอบความตรงและการ
พัฒนาข้อเสนอแนะ


ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPCSmartCity)
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น