การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้

โครงการ “การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ถือเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้บริหารทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ข้าราชการตำรวจทหาร บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้เข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อนำไปสู่คุณภาพสังคมที่ดีมีคุณภาพของประเทศในอนาคตต่อไป โดยในวันที่ 26 กันยายน 2565 ทางโครงการฯ ได้จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “Research Finding & Conclusion Meeting on Thai Children and Youth Honesty/Integrity Assessment and an Evaluation of the Implementation of the NACC’s Anti-Corruption Education Program” ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเวลา 9.00-12.00น. ขึ้นในรูปแบบการประชุมทางไกล Video Conference ด้วยระบบ ZOOMซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากผู้ที่ได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากร https://drive.google.com/file/d/184voQwae1givdkM1MfsWUVeoOpoG9RiV/view?usp=sharing