บพท. หนุนหลักสูตร พมส. ปฎิบัติการบนฐานงานวิจัย ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 4 กับปฎิบัติการบนฐานงานวิจัย ส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยข้อมูลและความร่วมมือระดับประเทศ โดย มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สอวช. และ สกสว.  https://drive.google.com/file/d/1PkWlT4-eXhXGy8GRB1HKDlzVyO-g9ba3/view?usp=sharing