บพท. หนุนขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) ให้กับนายกเทศมนตรีทั่วประเทศด้วยข้อมูลและความร่วมมือระดับประเทศ กับหลักสูตร พมส. ครั้งที่ 3 หลักสูตรที่อิงอยู่บนฐานคิดประสบการณ์ของทุกคน

ครั้งที่ 3 กับการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) ให้กับนายกเทศมนตรีทั่วประเทศด้วยข้อมูลและความร่วมมือระดับประเทศ กับหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 หลักสูตรที่อิงอยู่บนฐานคิดประสบการณ์ของทุกคน ภายใต้หัวข้อ “Smart local government” ข้อมูลเคลื่อนเมือง ยกระดับท้องถิ่นไทยด้วยข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ลงมือปฎิบัติการบนฐานของงานวิจัย และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กรอบการวิจัยยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วม และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย