นายกฯเล็กประเทศร่วมอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูงคึกคัก

นายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักพัฒนาเมืองระดับสูง” รุ่นที่  1 โดย บพท.ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสมาคมสันนิบาตเทศบาล คึกคัก หวังนำหลักงานวิชาการและการวิจัย ลงลึกพัฒนาแก้ปัญหาเมือง