บพท.ร่วมเรียนรู้การสะท้อนผลการวิจัย และการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนฐานความรู้ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ “ย่านกะดีจีน-คลองสาน” ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก บพท.

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมเรียนรู้การสะท้อนผลการวิจัย และการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนฐานความรู้ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาย่านกะดีจีน-คลองสาน ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก บพท.