นายกฯชมโครงการ บพท.ยกระดับเมืองต้นแบบสร้างเศรษฐกิจใหม่บนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หนุนการพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการบริหารเมืองและสร้างนักลงทุนสตาร์ทอัพในห้าเมืองต้นแบบของหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมผลักดัน  https://drive.google.com/file/d/1G23XmLHhHEc_VuPlLc3IzSG-keebv3lu/view?usp=sharing