เสวนาพัฒนาเมืองครั้งที่ 5 ภูเก็ต เมืองสุขกาย สุขใจ สุขภาพ (Phuket: World class wellness Destination)

เสวนาพัฒนาเมืองครั้งที่ 5 ภูเก็ต เมืองสุขกาย สุขใจ สุขภาพ (Phuket: World class wellness Destination) ภายใต้การสนับสนุนงบวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) https://drive.google.com/file/d/1FqmHgS-0SXxtiE8xvRuSWsUMpROGlhmI/view?usp=sharing