สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และศึกษาผลกระทบทางสังคม เกี่ยวกับการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ที่มา : ข่าวออนไลน์ ของเว็บไซต์รัฐบาลไทย(เผยแพร่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565) https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/56449