เสวนาพัฒนาเมือง ครั้งที่ 4 นครสวรรค์ นวัตกรรมนคร Glabal Intelligent City

เสวนาพัฒนาเมือง ครั้งที่ 4 นครสวรรค์ นวัตกรรมนคร Glabal Intelligent Cityภายใต้การสนับสนุนงบวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) https://drive.google.com/file/d/1WpMZFAGJnF6-Qz96yXzpmrdShy_2Vd1L/view?usp=sharing