OPSCD COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Korat Smart City จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น Operations and Promotion Center for Livable Smart City Development (OPSCD COLA KKU) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Korat Smart City จังหวัดนครราชสีมา https://drive.google.com/file/d/1z5SIeHQXOtcPSI_XkLV8JnBIxcB-XFdv/view?usp=sharing