ช่องทาง “tyintegrity 2565 Clinic ให้คำปรึกษาออนไลน์” โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประสานงานสถานศึกษา และผู้กำกับดูแลหลักสูตร ในยุค Covid19

โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปี 2565 (Anti – Corruption Education Monitoring and Evaluation 2022) เปิดช่องทาง “tyintegrity Clinic ให้คำปรึกษาออนไลน์” ด้วยระบบ Zoom Could Meeting กับคณะนักวิจัย https://drive.google.com/file/d/1cEVBRU6LBnAckDTUBXf6TzO8E2Rc2WGU/view?usp=sharing