ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือ ลงพื้นที่จริงทดลองใช้ระบบประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม TYIntegrityProject

ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือ โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปี 2565 ลงพื้นที่จริงทดลองใช้ระบบประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มTYIntegrityProject https://drive.google.com/file/d/19Rqu0u33YU0E8hXR9MZ024jIb8HyQunQ/view?usp=sharing