ทีมสหวิทยาการ OPSCD COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1

ทีมสหวิทยาการ ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น Operations and Promotion Center for Livable Smart City Development (OPSCD COLA KKU) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1 หลังได้รับการประสาน ขอเรียนรู้ระบบ Tyintegrity เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา https://drive.google.com/file/d/1VtAQtHmprLKAB3483QQgZnyKli5ACt_u/view?usp=sharing