สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการกิจกรรม Site Visit การลงพื้นที่กำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล

ที่มา : ข่าวออนไลน์ ของ เว็บไซต์ POLICE-ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ของ สถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เผยแพร่ วันที่ 21 กันยายน 2564)

คลิ๊ก