สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่มา : ข่าวออนไลน์ ของ เว็บไซต์ POLICE-ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ของ สถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เผยแพร่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564)

คลิ๊ก