สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ครั้งที่ 2

ที่มา : ข่าวออนไลน์ ของ เว็บไซต์ AMPHOE-ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เผยแพร่ วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2564)

https://drive.google.com/file/d/1mkVtmeib7SCuWWbAaVMpe2IuDws7_W1o/view