ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินพร้อมนําเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาองค์กรและกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ของสํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่มา : ข่าวออนไลน์ ของ เว็บไซต์ BangkokITA โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ของ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เผยแพร่ วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พุทธศักราช 2564)

https://drive.google.com/file/d/1NiyPDKLVy9-tspakMVvpqtfBuR8bSVFA/view