โครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ในปีการศึกษา 2563 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จัด “การประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนทั่วไปได้รับรู้ ทิศทางในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นอย่างไร บทเรียนในการปลูกฝัง Integrity จากองค์กรระหว่างประเทศ และในประเทศ ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการอุดมศึกษา นวัตกรรมการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยด้วย Collaborative Assessment & Management Digital Platform ที่ชื่อว่า TYintegrity

โครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ในปีการศึกษา 2563 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จัด “การประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนทั่วไปได้รับรู้ ทิศทางในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นอย่างไร บทเรียนในการปลูกฝัง Integrity จากองค์กรระหว่างประเทศ และในประเทศ ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการอุดมศึกษา นวัตกรรมการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยด้วย Collaborative Assessment & Management Digital Platform ที่ชื่อว่า TYintegrity

โครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ในปีการศึกษา 2563 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จัด “การประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนทั่วไปได้รับรู้ ทิศทางในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นอย่างไร บทเรียนในการปลูกฝัง Integrity จากองค์กรระหว่างประเทศ และในประเทศ ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการอุดมศึกษา นวัตกรรมการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยด้วย Collaborative Assessment & Management Digital Platform ที่ชื่อว่า TYintegrity

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คลิ๊ก