ตอบโจทย์ การพัฒนาคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ผ่านระบบประเมินที่มีชื่อว่า Tyintegrity ในกิจกรรม“ลงมือทำ นำมาแลกเปลี่ยนขับเคลื่อนสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” ของหลักสูตร การพัฒนาและฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ณ The Tide Resort ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ตอบโจทย์ การพัฒนาคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ผ่านระบบประเมินที่มีชื่อว่า Tyintegrity ในกิจกรรม“ลงมือทำ นำมาแลกเปลี่ยนขับเคลื่อนสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” ของหลักสูตร การพัฒนาและฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ณ The Tide Resort ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 คลิ๊ก