บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา กับการพัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทย ตอบโจทย์เป้าหมายที่กำหนดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย กับกิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวง อว. จำนวน 50 แห่ง ในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดย คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.

บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา กับการพัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทย ตอบโจทย์เป้าหมายที่กำหนดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย กับกิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวง อว. จำนวน 50 แห่ง ในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดย คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คลิ๊ก