มากกว่าการลงพื้นที่สังเกตสถานการณ์จริงของกระบวนการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านเครื่องมือดิจิทัลในยุคโควิด 19 ทีมที่ปรึกษา TYIntegrityProject ได้เห็น “มิติทางสังคม” ที่เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกัน สอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มากกว่าการลงพื้นที่สังเกตสถานการณ์จริงของกระบวนการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านเครื่องมือดิจิทัลในยุคโควิด 19 ทีมที่ปรึกษา TYIntegrityProject ได้เห็น “มิติทางสังคม” ที่เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกัน สอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

วันที่ 18 มกราคม 2564 คลิ๊ก