บทบาทของสถานศึกษากับการพัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทย ตอบโจทย์เป้าหมายที่กำหนดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย กับกิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงบทบาทของสถานศึกษาในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.

บทบาทของสถานศึกษากับการพัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทย ตอบโจทย์เป้าหมายที่กำหนดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย กับกิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงบทบาทของสถานศึกษาในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ 11 มกราคม 2564 คลิ๊ก