ทีมที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยฯ จำลองสถานการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากที่สุด และสำรวจความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และระบบอินเตอร์เน็ต และจัดทำสื่อวิดิทัศน์จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมฯ

ทีมที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยฯ จำลองสถานการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากที่สุด และสำรวจความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และระบบอินเตอร์เน็ต และจัดทำสื่อวิดิทัศน์จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมฯ

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 คลิ๊ก