รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยฯ นำทีมนำเสนอประเด็นในการประเมินผลพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและยาวชนไทย: ความหมายเชิงทฤษฎี หลักการ คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ การวัดและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และวิธีดำเนินการวิจัย ต่อประธานคณะอนุกรรมการ ท่านอุทิศ บัวศรี และคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามแผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สำนักงาน ปปช.

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยฯ นำทีมนำเสนอประเด็นในการประเมินผลพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและยาวชนไทย: ความหมายเชิงทฤษฎี หลักการ คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ การวัดและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และวิธีดำเนินการวิจัย ต่อประธานคณะอนุกรรมการ ท่านอุทิศ บัวศรี และคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามแผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สำนักงาน ปปช.

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 คลิ๊ก