ทีมที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต หารือกับ สำนักงาน ปปช. ผ่านระบบ ZOOM conference เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการออกแบบระบบประเมิน Tyintregrity ซึ่งเป็น digital platform ในการประเมินกลุ่มเป้าหมายกว่า 150,000 คน

ทีมที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต หารือกับ สำนักงาน ปปช. ผ่านระบบ ZOOM conference เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการออกแบบระบบประเมิน Tyintregrity ซึ่งเป็น digital platform ในการประเมินกลุ่มเป้าหมายกว่า 150,000 คน

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 คลิ๊ก