ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือ นำโดย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ลงพื้นที่จริงทดลองใช้ระบบประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม TYIntegrityProject เพื่อหาจุดปรับปรุงแก้ไข ที่จะนำไปสู่การประเมินรอบด้าน 360 องศา ทั้งตนเอง ครูผู้สอน เพื่อน และผู้ปกครอง ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือ นำโดย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ลงพื้นที่จริงทดลองใช้ระบบประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม TYIntegrityProject เพื่อหาจุดปรับปรุงแก้ไข ที่จะนำไปสู่การประเมินรอบด้าน 360 องศา ทั้งตนเอง ครูผู้สอน เพื่อน และผู้ปกครอง ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คลิ๊ก