คณะทำงานภาคสนาม ศึกษาบริบทโรงเรียนในเขตชุมชน ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาเครื่องมือในการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต้านทุจริต ที่อิงอยู่บนพื้นฐานของสภาพความเป็นจริง

คณะทำงานภาคสนาม ศึกษาบริบทโรงเรียนในเขตชุมชน ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาเครื่องมือในการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต้านทุจริต ที่อิงอยู่บนพื้นฐานของสภาพความเป็นจริง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คลิ๊ก