เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงหลากหลายศาสตร์ พร้อมบูรณาการทำงานแบบสหสาขาร่วมกัน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือฯ ภายหลังจากที่ทีมที่ปรึกษาได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความชื่อสัตย์สุจริตขึ้น

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงหลากหลายศาสตร์ พร้อมบูรณาการทำงานแบบสหสาขาร่วมกัน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือฯ ภายหลังจากที่ทีมที่ปรึกษาได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความชื่อสัตย์สุจริตขึ้น

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คลิ๊ก