ทีมที่ปรึกษาสร้างกระบวนการกลุ่ม จัดการประชุมระดมสมอมเพื่อสร้างการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พศ.2561-2580)

ทีมที่ปรึกษาสร้างกระบวนการกลุ่ม จัดการประชุมระดมสมอมเพื่อสร้างการพัฒนาเครื่องมือ ในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พศ.2561-2580)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 คลิ๊ก