ทีมที่ปรึกษาดำเนินการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต จัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาขั้นต้นจากทีมที่ปรึกษาฯแล้ว

ทีมที่ปรึกษาดำเนินการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต จัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาขั้นต้นจากทีมที่ปรึกษาฯแล้ว

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2563 คลิ๊ก