ทีมที่ปรึกษาโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ลงภาคสนามเพื่อศึกษาสภาพการณ์ที่เป็นจริงของสถานศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่อิงอยู่บนพื้นฐานของสภาพความเป็นจริง สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ทีมที่ปรึกษาโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ลงภาคสนามเพื่อศึกษาสภาพการณ์ที่เป็นจริงของสถานศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่อิงอยู่บนพื้นฐานของสภาพความเป็นจริง สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คลิ๊ก