ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินพร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาองค์กร และกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 16 กันยายน 2564

ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินพร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาองค์กร และกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 กันยายน 2564 คลิ๊ก