การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ระบบ BANGKOKITA วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ระบบ BANGKOKITA

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คลิ๊ก