ขับเคลื่อนการประเมินให้บรรลุเป้าหมาย กับกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร

ขับเคลื่อนการประเมินให้บรรลุเป้าหมาย กับกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร

ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2563 คลิ๊ก