กิจกรรม Focus Group เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรตามกรอบการประเมิน ITA ให้กับสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างทีมที่ปรึกษากับสำนักงานเขตตามกรอบการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการประเมินจากเจ้าหน้าที่รัฐ (IIT) ตามดัชนีการประเมิน ITA

กิจกรรม Focus Group เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรตามกรอบการประเมิน ITA ให้กับสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างทีมที่ปรึกษากับสำนักงานเขตตามกรอบการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการประเมินจากเจ้าหน้าที่รัฐ (IIT) ตามดัชนีการประเมิน ITA


ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 คลิ๊ก