การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ข้อเสนอแนะ เรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมที่ปรึกษากับสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของสำนักงานเขตหนองจอก ให้มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI ของประเทศไทย

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ข้อเสนอแนะ เรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมที่ปรึกษากับสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของสำนักงานเขตหนองจอก ให้มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI ของประเทศไทย

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตหนองจอก ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 คลิ๊ก