การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 คลิ๊ก